TS82

Planul Urbanistic de Detaliu (PUD)

Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) este documentația de la baza Planului Urbanistic General (PUG) și Planului Urbanistic Zonal (PUZ) care explică și detaliază conținutul planurilor sub formă de prescripții și recomandări.

Cu alte cuvinte, PUD-ul reprezintă documentația prin intermediul căreia se asigură și respectă condițiile de amplasare, dimensionare, conformare și servire edilitară a unuia sau mai multor entități pe o parcelă. În momentul în care un cetățean solicită un Certificat de Urbanism sau o Autorizație de Construcție, acestea vor fi eliberate după consultarea PUD-ului de către Comisia de Urbanism.

Categorii de probleme abordate de PUD

 • regimul juridic, economic și tehnic al terenului și construcțiilor;
 • compatibilitatea funcțiunilor și conformarea construcțiilor, amenajărilor și plantațiilor;
 • relații funcționale și estetice cu vecinătatea;
 • asigurarea acesibilității și racordarea la rețelele edilitare;
 • permisivități și constrângeri urbanistice, inclusiv ale volumelor construite și amenajărilor;
 • modul de ocupare și utilizare a terenului (POT, CUT);
 • funcțiunea și aspectul arhitectural al construcției și amenajărilor;
 • integrarea noilor construcții și corelarea lor cu cele învecinate;
 • circulația carosabilă și pietonală corelate cu traficul în zonă și relațiile cu zonele învecinate (accese pietonale și auto);
 • parcaje, spații de recreere și de joacă;
 • echiparea edilitară și impactul asupra rețelelor existente în zonă;

Întocmirea Planului Urbanistic de Detaliu 

Este prevăzută de Regulamentul Local de Urbanism (RLU) și cuprinde normele pe care trebuie să le respecte o construcție dintr-o anumită zonă: înălțime maximă, procentul din teren ocupat de construcție (POT), coeficientul de ocupare a terenului (CUT), retragerile minime admise, destinația construcției (locuință, birou, spațiu comercial, spațiu industrial).

Conținutul PUD-ului

Un Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) cuprinde următoarele piese și documente: studii de fundamentare, documentația de bază a PUD și piese desenate.

Studii de fundamentare:

 • suport cadastral/ topografic referitor la parcelă și vecinătăți;
 • studiul geotehnic care certifică situarea parcelei în zone de risc – inundații, alunecări de teren, etc;
 • alte studii solicitate după caz.

Documentația de bază a Planului Urbanistic de Detaliu:

 • memoriu justificativ în care se notează obiectul lucrării;
 • situația existentă cu privire la căile de comunicații, limite, vecinătăți sau destinația clădirilor;
 • reglementări privind noile obiective solicitate, funcționalitate, amplasare, etc.
 • concluzii ale persoanei care a intocmit PUD-ul referitoare la consecințele realizării obiectivelor propuse în proiect.

Piese desenate:

 • încadrarea în zonă – amplasamentul pentru care se realizează PUD-ul în relație cu zona, căile de comunicație (străzile) și centurl localității;
 • situația existentă – cuprinde aspecte cum ar fi limitele zonei, clădirile existente sau limitele de proprietate;
 • reglementări urbanistice – destinația obiectivelor propuse, alinierea construcții și indicii de ocupare și utilizare a terenului;
 • reglementări edilitare – pentru a asigura utilitățile cu rețelele existente și propuse în PUD;
 • obiective de utilitate publică dacă este cazul;
 • posibilități de mobilare urbanistică dacă este necesar.

Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

Planul Urbanistic de Detaliu este aprobat de către Consiliul Local al orașelor sau comunelor.

Până când autoritățile vor pune la punct toate detaliile birocratice, tu poți să îți faci o listă cu materialele necesare și să discuți aici cu un consultant specializat tehnic.

Lasa-ne o solicitare si te vom contacta pentru sfaturi si oferta de pret!